Created in Xara Web Designer 9 Nivelle AB (c) 2017
Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är en av Europeiska unionens institutioner, bestående av en unionsmedborgare från varje medlemsstat. Kommissionen är en av unionens mäktigaste institutioner, bland annat eftersom den har ensamrätt att lägga fram lagförslag inom nästan alla befogenhetsområden. Därmed kan inte nya lagstiftningsakter antas och redan existerande lagstiftningsakter ändras utan kommissionens medgivande. Dess centrala funktion är att tillvarata unionens allmänna intresse; att söka förslag och lösningar som i första hand ligger i hela unionens intresse. Kommissionen övervakar tillämpningen av unionens fördrag och unionsrätten. Detta sker under kontroll av Europeiska unionens domstol. Utöver dessa befogenheter har kommissionen också till uppgift att genomföra på unionsnivå de lagstiftningsakter som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antar samt att representera unionen utåt. Därmed har kommissionen ungefär samma roll inom unionen som de nationella regeringarna har på nationell nivå. Kommissionen är organiserad i administrativa avdelningar, ”generaldirektorat” som motsvarar departement. Varje generaldirektorat leds av en generaldirektör och är underställt en kommissionsledamot. Benämningen ”kommissionen” kan dels syfta på institutionen i sin helhet, dels på kollegiet bestående av de 28 kommissionsledamöterna. Kommissionen har sitt säte i Bryssel, Belgien. Den nuvarande kommissionen tillträdde den 10 februari 2010, något försenat på grund av motsättningar från Europaparlamentet, och leds av José Manuel Barroso, som även var ordförande i den föregående kommissionen. Kommissionens mandatperiod sträcker sig fram till den 31 oktober 2014. Den 1 november 2014 planeras en ny kommission att tillträda med hänsyn till valresultatet i Europaparlamentsvalet 2014.
Besök sida
Galleri
Länkar
Nyheter Om oss Redovisning Transport Bemanning Rådgivning Länkar Kontakta oss